PS方形绿宝石吊坠精修视频图文教程制作步骤:

1.打开素材,抠出图形;

blob.png

2.给个渐变映射、可选颜色。把灰色部分变灰;

blob.png

3.擦出中间绿色部分;

blob.png

4.修除中间部分杂点,用涂抹和纺印图章工具;

blob.png

5.抠出上面部分;

blob.png

6.修除杂点;

blob.png

7.侧面部分,抠出来重新填色,给个高光;

blob.png

8.其它地方用涂抹工具修出;

blob.png

9.添加高光;blob.png

10.做出阴影,完成。

blob.png