PS爱的馈赠合成海报制作视频图文教程制作步骤:

1.选择合适的字体,再用毛笔素材慢慢拼凑,文字的最终效果如图;

1495075461517193.png

1495075563985444.png

2.新建图层,依次添加各种素材、文字,如图;

1495075724141688.png

1495075847405986.png

3.再给画面添加花瓣、云、光的素材装饰下,如图;

1495076067828397.png

1495076140379152.png

1495076320300242.png

4.最后盖印图层(ctrl+shift+alt+E),锐化,降低不透明度,效果完成。

1495076629884325.png