PS双色戒指精修视频图文教程制作步骤:

1.打开素材,扣除如图部分,并填充颜色。

blob.png

blob.png

2.同样的方法做出另一个环。

blob.png

3.画一个黑圆,把钻石素材拖进来,放置如图位置。

blob.png

blob.png

4.抠出如图形状,用涂抹工具涂抹下。

blob.png

blob.png

5.再抠出如图所示形状,填充颜色。

blob.png

blob.png

6.同理,做出剩下的部分。

blob.png

7.建立选区,添加黑色描边,其他边缘也添加黑边和亮边。

blob.png

blob.png

blob.png

8.做出阴影,完成。

blob.png

视频状态