AI神奇女侠绘画视频图文教程制作步骤:

1.打开素材,给个黑色画框。

blob.png

2.用钢笔工具先描出一个大概轮廓;

blob.png

blob.png

3.在原素材旁边画出几个圆,吸取下颜色,为后面的填充颜色做参考,做完后放置画面旁边;

blob.png

blob.png

4.填充颜色,选择图层,给不同图层吸取旁边不同的颜色;

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png

5.再做点细节处理,如图;

blob.png

6.去掉背景,再做细节处理,再添加点修饰;

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png

7.选择所有图层,复制一下,在路径查找器选择交集,填充灰色,图层模式改为正片叠底,做出阴影效果,添加背景,完成。

blob.png

blob.png

视频状态