PS邪恶魔法师合成效果海报制作视频图文教程制作步骤:

1.导入人物素材,抠出人物。

blob.png

2.导入背景素材,调下颜色。

blob.png

3.隐藏人物素材,新建图层,用画笔工具画出星星形状,给个动感模糊。

blob.png

blob.png

4.多复制几层,变换位置,变换角度,降低不透明度。

blob.png

4.新建图层。

blob.png

5.新建图层,用笔刷工具擦出明暗度。

blob.png

6.导入光源素材,微调颜色。

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png

blob.png

7.盖印图层(ctrl+shift+alt+E),添加camera raw滤镜调色。

blob.png

blob.png

8.打出文字,给图层样式添加浮雕、投影效果,如图,完成。

blob.png

blob.png